Főoldal Utazási Feltételek

Utazási Feltételek

A szállásfoglalás jogi feltételei

Az szállásfoglalási szerződés akkor jön létre, amikor az utas a szolgáltatást megrendelte a Megrendelő visszaküldésével és a szállásdíj díj előleget vagy teljes díjat megfizette.

UTAZÁSI FELTÉTELEK

 

1.A Biann-comp Kft horvát-tengerpart.hu által közvetített szálláshelyek foglalására a jelen feltételekben foglaltak irányadók.

 

2.A szállásfoglalási szerződés akkor jön létre, amikor az utas vagy képviselője a szolgáltatást megrendelte azzal, hogy személyes adatainak magadásával, a szállás pontos megjelölését, a teljesítés időpontját, a részvételi díj összegét, az utazási és fizetési feltételek ismeretét és elfogadását tartalmazó nyilatkozattal a MEGRENDELŐ-t visszaküldte és a szállásdíj előleget megfizette. A visszaigazolás után történő előleg fizetése minden esetben megrendelésnek minősül, a visszaigazolásban megjelöltek és az utazási feltételek szerint.

 

3.A szállásajánlatok minőségét, a szolgáltatási díj összegét az Iroda  www.horvat-tengerpart.hu portálon teszi közzé, ezzel tesz eleget az utas tájékoztatási kötelezettségének a szállás közvetítések esetében. A foglalás folyamatában minden e-mailben megadott írásos ajánlat, visszaigazolás, kitöltött megrendelőlap, számlák, jelen szerződés részét képezik. Felek elfogadják, az e-mail formájában létrejött iratokat.

 

4.A szállás szolgáltatás részletes tartalmát - elektronikus úton létrejött szerződés esetén is - a következők tartalmazzák: az egyes szolgáltatások pontos meghatározását, minőségi jellemzőit, a teljesítés módját a  www.horvat-tengerpart.hu honlapon, a lekérésre küldött egyedi ajánlat, és a szállás elfoglalására jogosító Voucher. A MEGRENDELŐ személyes adatainak kitöltésével, visszaküldésével és a Nyilatkozat elfogadásával igazolja az Utas az Utazási feltételek megismerését és elfogadását, a szálláselőleg befizetésével az Utazási szerződés létrejöttét. A megrendelés elküldése után az iroda úgy tekinti, hogy a szerződők akaratai megegyeznek. Az iroda által aláírt Utazási szerződés a megrendelés visszaigazolása mellékleteként kerül megküldésre. Ezen szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül.

 

5.A szállásfoglalási szerződés - függetlenül attól, hogy a szolgáltatásokat az Utas valamely harmadik személy javára rendeli meg -, az Iroda és a Megrendelőben megjelölt személy között jön létre. Az egyes szolgáltatások minőségét és a szállásárakat a www.horvat-tengerpart.hu portálon megjelenített ajánlatok tartalmazzák. A szállásdíj magában foglalja a megjelölt szolgáltatások árát, ebben az iroda jutalékát. A helyszínen fizetendő adók és költségek az ajánlatban külön kerülnek meghatározásra.

Az Iroda fenntartja a jogot, hogy kivételes esetekben a tájékoztatóban foglaltaktól eltérjen. Amennyiben a szerződéskötés után jelentős változás következne be, azonnal értesíti az Utast. Az értékesítéstől számított 3 munkanapon belül az Utas elállhat a szerződéstől és kezelési költség felszámolása nélkül az Iroda haladéktalanul visszafizeti a befizetett összeget. Amennyiben a változást az Utas elfogadja, a korábbi szerződés ezzel az új tartalommal jön létre, és az Utas az ennek megfelelő szállás díjat fizeti.

 

A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI ÉS A SZÁLLÁSDÍJAK ESEDÉKESSÉGE

 

1.Az Utas a MEGRENDELŐ visszaküldésével elfogadja az Utazási feltételeket és vállalja, hogy a megadott határidőig befizeti a szállásdíj előleget.

Szállodák, üdülőtelepek esetén: a fizetendő részvételi díj előleg a szállás díjának 40%-a. A teljes részvételi díj megfizetése az utazás időpontja előtt 35 nappal esedékes. Ha a foglalás a szállás igénybe vételét megelőző 35 napon belül, vagy előfoglalási akció keretében történik, akkor a díj 100 %-a fizetendő foglaláskor.

 

Apartmanok, nyaralóházak esetén: a magánszállások  többségének esetében, irodánknál a teljes szállásdíj 50%-a, fizetendő szállásdíj előlegként,  a fennmaradó rész,  €-ban, az érkezés napján a szálláshely tulajdonosánál fizethető meg. A kivételekről, az előleg összegéről és a fennmaradó rész fizetésének módjáról az ajánlatban adunk tájékoztatást.

Amennyiben az Utas a jelzett fizetési határidőt nem tartja be, az Iroda az utazási szerződéstől elállhat és követelheti költségeinek és kárának megfizetését, ez azonban a részvételi díj összegét nem haladhatja meg.

 

2.Az egyedi ajánlatban megadott díj forintban fizetendő vagy kérhető az € fizetés lehetősége.

 

3.A szálloda elfoglalására jogosító Voucher a teljes díj befizetését követően kerül megküldésre E- mailben.

 

 A SZÁLLÁSFOGLALÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETI ÉS JOGI KÖVETKEZMÉNYEI

 

1.Az Utasnak jogában áll a megrendelt szállást lemondani. A lemondási időponton azt kell érteni, amikor az Utas elállási szándékát írásban bejelenti és azt az iroda tudomásul veszi.

 

2.Szállodák, üdülőtelepek lemondása:

Az Iroda partnereivel megkötött megállapodásai alapján lemondás esetén a szolgáltatás teljes összegéből az alábbi bánatpénz fizetendő, ha az utazás előtti 60. napon belül történik a lemondás:

60-35. nap közötti elállás esetén a szállásdíj 10%-a

35-21. nap közötti elállás esetén a szállásdíj 40%-a

20-11. nap közötti elállás esetén a szállásdíj 70%-a

0-10   napon belüli elállás esetén a szállásdíj 100%-a

 

3.Magán apartmanok lemondása:

Az apartmanokat biztosító partnerünkkel kötött megállapodásunk alapján lemondás esetén a szolgáltatás teljes összegéből kezelési és adminisztratív költségekre az alábbi összegek fizetendők:

90 nappal az utazás történő  elállás esetén a szállásdíj 15%-a

89-30 nap közötti elállás esetén a szállásdíj 30%-a

29-15 nap közötti elállás esetén a szállásdíj 50%-a

14-07 nap közötti elállás esetén a szállásdíj 75-%a

06 napon belüli elállás esetén a szállásdíj    100%-a

 

Az Iroda az Utasnak megadja azt a lehetőséget, hogy amennyiben a Foglalást nem tudja megvalósítani, akkor bármely pillanatban találhat más Utast a foglalásra. Az új Utas a foglalás összes feltételeit átveheti, ha elfogadja az általános feltételeket.

 

4.Ha az Iroda eláll ai szerződéstől, az Utas jogosult az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra, ha ennek biztosítására az irodának lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Irodát terheli, ha alacsonyabb értékű, az Iroda a díjkülönbözetet az Utas számára megtéríti.

Az Utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és az ez után járó mindenkori jegybanki alapkamatot.

 

TOVÁBBI FELTÉTELEK

 

1.A szerződéses partnernél megrendelőnek tekintendő a foglalást intéző személy akkor is, ha név szerint más utasok számára is intézte a foglalást.

 

2.Ha az Utas a szállás elfoglalása után az ajánlatában nem szereplő, előre nem fizetett szolgáltatást vesz igénybe, annak árát a helyszínen kell fizetni.

 

3.Amennyiben az utazás vis major okok miatt (háború, járvány, terrorizmus, sztrájk, vagy elháríthatatlan természeti jelenségek) elmarad, módosításra kerül sor, akkor az Iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik.

 

4.Amennyiben az Utas az szálláshelyen valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okokból nem veszi igénybe, úgy más szolgáltatást vagy visszatérítést nem követelhet.

 

5.Az Utas az általa okozott kárért közvetlenül felel a szolgáltatóval vagy más természetes személlyel, ill. hatósággal szemben.

 

6.Az Utasnak a lefoglalt szállással kapcsolatban "szerződés hibás teljesítése esetén" felmerülő észrevételeit a helyszínen - tulajdonosnál, recepción, - haladéktalanul jelentenie kell, valamint köteles az Irodát értesíteni az ismert telefonszámon. Az Utas a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Amennyiben az Utas panasza a helyszínen nem nyer orvoslást, visszatérítési kérelmét a hazaérkezéstől számított 10 munkanapon belül írásban kell benyújtania, csatolva a helyszíni jegyzőkönyvet panaszáról - mint bizonyítékot, hogy a szolgáltató elismeri a hibát. A felsoroltak hiányában az Iroda a kárpótlási igényt nem tudja figyelembe venni a partnerekkel megkötött szerződés értelmében.

 

7.Az Iroda a Szerződés nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége a részvételi díj összegének kétszeresét nem haladhatja meg.

 

8. A díjemelés indokoltsága és az utazási szerződés hiányossága tekintetében az utas a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nevében  eljáró, területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat.

 

9. A szállás közvetítéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a felek előnyben részesítik a közös megegyezésre való törekvést

Hírlevél

Keresés

Ez a weboldal az Ön kényelmes böngészésének érdekében cookie-kat használ. Elfogadom További információ